Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania przez Przedsiębiorców ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem fabrykatoreb.com.pl.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem fabrykatoreb.com.pl (zwany dalej: Sklep internetowy) jest prowadzony przez Radosława Parys, działającego pod firmą PLASTIKA przy ul. Kubusia Puchatka 11, 10-696 Olsztyn, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 7391583416, REGON: 510996269, zwany dalej „Sprzedającym”.
 3. Dane teleadresowe, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedającym:
  1. adres pocztowy: ul. Kubusia Puchatka 11, 10-696 Olsztyn;
  2. numer telefonu 89 541 86 11;
  3. adres poczty elektronicznej: [email protected].
 4. Regulamin Sklepu internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej fabrykatoreb.com.pl w sposób umożliwiający Kupującym jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin może też zostać udostępniony Kupującym na ich życzenie w innej formie.

II. Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 1. Konsument - jest osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Kupujący - jest osobą będącą Przedsiębiorcą.
 3. Przedsiębiorca – jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawodową lub ustawową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, zawodową lub ustawową
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (zwany dalej PPK) – jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Sprzedający – Radosław Parys, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLASTIKA przy ul. Kubusia Puchatka 11, 10-696 Olsztyn, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 7391583416, REGON: 510996269.
 6. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem fabrykatoreb.com.pl.
 7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.1740).
 8. Towary – torby będące przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344).
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, w którym to Kupujący deklaruje zakup w oparciu o informacje zawarte na stronie internetowej fabrykatoreb.com.pl, dotyczące w szczególności: ceny, rodzaju, ilości Towarów, w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
 11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu fabrykatoreb.com.pl, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 3. Sprzedający używa w Sklepie internetowym fabrykatoreb.com.pl kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym fabrykatoreb.com.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym fabrykatoreb.com.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
 6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia, na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i również urządzeniach mobilnych.
 7. Strona Sklepu internetowego fabrykatoreb.com.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

IV. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamówienia w sklepie internetowym fabrykatoreb.com.pl dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
 2. Kupujący podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania swoich prawidłowych danych tj. pełnej nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentacji, numeru identyfikacji podatkowej NIP, adresu pocztowego, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego.
 3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedający potwierdza jego otrzymanie. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez przesłanie do Kupującego odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego i przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Kupującego podany przy przez niego składaniu zamówienia.
 5. Składanie Zamówień w Sklepie internetowym fabrykatoreb.com.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

V. Sposób płatności i termin płatności

 1. W Sklepie internetowym Fabrykatoreb.com.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
  1. przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
  2. płatność za pobraniem,
  3. za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.
 2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu internetowego Fabrykatoreb.com.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 3. Sklep internetowy Fabrykatoreb.com.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:
  1. Przelewy24.
 4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy sprzedaży.
 5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VI. Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyłącznie na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych fabrykatoreb.com.pl i wynosi do 48 godzin od przekazania zamówienia do realizacji. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu sklepu internetowego. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
  1. Kurier InPost
  2. InPost Paczkomaty
 4. W momencie przekazania towaru firmie Kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
 5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy fabrykatoreb.com.pl. w przypadku odbioru osobistego Kupujący nie ponosi kosztów dostarczenia towaru.
 6. Koszty dostarczenia Towaru, są podawane na stronie internetowej Sklepu. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Kupujący.
 7. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta - PPK, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru, bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący PPK powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedającego, które może zostać wysłane pocztą na adres Sprzedającego ul. Kubusia Puchatka 11, 10-696 Olsztyn; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy Sprzedającego [email protected]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w pkt. VII.1 powyżej nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu PPK, w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego PPK, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie płatności dokonane przez Kupującego PPK, z zastrzeżeniem pkt VII6 pkt VII7 i pkt VII10 niniejszego regulaminu, w tym koszty dostarczenia Towaru, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego PPK niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego PPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego PPK do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego PPK dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający nie zwróci Kupującemu PPK dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez tego Kupującego PPK droższego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym - art. 33 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 8. Kupujący PPK, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli towaru nie można odesłać w zwykły sposób pocztą, Sprzedający jest zobowiązany odebrać od Kupującego PPK Towar na swój koszt.
 9. Kupujący PPK ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący PPK zobowiązany jest do dokonania zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, że towar podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 11. Jeżeli zwrócony towar jest niekompletny bądź nosi ślady korzystania wykraczające poza korzystanie konieczne, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o zmniejszenie wartości towaru.
 12. Sprzedający oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w VII.5 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący PPK. Sprzedający w porozumieniu z Kupującym PPK, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego PPK dodatkowych kosztów.
 13. Sprzedający oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 14. Zawierając umowę Kupujący PPK potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru.

VIII. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.
 2. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
 3. W przypadku ujawnienia wady Towaru zakupionego w sklepie internetowym Sprzedającego, Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po ujawnieniu wady Towaru.
 5. Reklamacja może zostać wysłana listownie na adres Sprzedającego - ul. Kubusia Puchatka 11, 10-696 Olsztyn lub poprzez e-mail na adres [email protected]. w zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien wskazać wadę, jaką jego zdaniem Towar posiada oraz swoje dane kontaktowe. Kupujący nie będący PPK powinien, w miarę możliwości, udokumentować zgłaszaną wadę oraz wskazać datę jej ujawnienia - powyższe wymogi, w odniesieniu do Kupującego będącego PPK, mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzenia Towaru w transporcie będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby doręczającej Towar protokołu uszkodzenia mienia w transporcie, na formularzu doręczyciela Towaru a w sytuacji gdy doręczyciel takim formularzem nie dysponuje, na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu lub na podstawie dokumentacji fotograficznej wykonanej niezwłocznie po rozpakowaniu przesyłki i stwierdzeniu uszkodzenia jej zawartości.
 7. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji, w sposób wybrany przez Kupującego do złożenia reklamacji ( listownie bądź drogą e-mail) Za datę ustosunkowania się do reklamacji przyjmowany będzie dzień nadania listu lub wysłania wiadomości e-mail przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie do reklamacji Kupującego będącego PPK oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, będącego PPK za uzasadnioną.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego PPK z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 9. Kupujący będący PPK posiada w szczególności (lecz niewyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, tj. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).

IX. Zasady publikowania opinii

 1. Każdy Kupujący może publikować opinie o Towarze i działalności sklepu internetowego w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
 2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Kupujących. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 3. Kupujący oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym fabrykatoreb.com.pl
 4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez Sprzedającego pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym i usuwa taką opinię w szczególności, gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

X. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego fabrykatoreb.com.pl, dostępnego na stronie fabrykatoreb.com.pl

XI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym jednak niż 7 dni.
 2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego fabrykatoreb.com.pl zobowiązany jest do niezamieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowy fabrykatoreb.com.pl
 6. Umowy ze Sprzedającym zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2021 r.

 


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZOR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

______________________

Miejscowość, data

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Firma, Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP

Przedsiębiorcy, któremu przysługują prawa konsumenta PPK

 

[Nazwa i Adres Sprzedawcy]

 

 

Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym * odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *: ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zakupu / odbioru *………………………………………..……………….

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków ** ……………………………………………………………

Posiadacz rachunku: ……………………………………………………………………………………………………………

 

_____________________

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
(tylko jeśli formularz jest przesyłany
w formie papierowej)

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

** o ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty